УМУМИЙ ҚОИДАЛАР ВА ШАРТЛАР

 

Мазкур Умумий қоидалар ва шартлар Молиявий ижара шартларида Якуний харидорга Товарларни топширишда юзага келадиган VENDOO нинг Якуний харидорлар билан ўзаро муносабатларининг асосий низом, қоида ва прниципларини ўрнатади.

 

Мазкур Умумий қоида ва шртларни вақти-вақти билан қайта кўриб чиқиш ва/ёки ўзгартириш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади, бу тўғрисида VENDOO Якуний харидорни ҳар қандай имкониятли усул – электрон почта, СМС, VENDOO сайтида тегишли ахборотни жойлаштириш йўли билан ва ҳ.к. хабардор қилади. Товардан Якуний харидорнинг фойдаланганлиги факти, айнан эса тузилган Индивидуал шартларга мувофиқ келгуи Тўловларнинг киритилиши, Якуний харидорнинг киритлган ўзгаришларга розилигини билдиради. Умумий қоидалар ва шартларнинг жорий янгиланган таҳрири билан vendoo.uz сайтида танишиш мумкин

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР ВА ШАРТЛАР МАВЗУСИ​

 

1.1. Якуний харидор кўрсатмасига кўра VENDOO  Индивидуал шартларда келтирилган тўловлар графиги (бундан сўнг – “Тўловлар графиги”) билан мувофиқликда барча Тўловларнинг суммаси тўлиқ тўланганлиги шартида Индивидуал шартларга мувофиқ уни келгусида Якуний харидорга топшириш, келгусида Товарга мулк ҳуқуқи Якуний харидорга ўтиши билан Сотувчидан Товарни сотиб олиш мажбуриятини олади.

 

1.2. Сотувчидан Товарни сотиб олиш VENDOO томонидан  VENDOO ва Сотувчи ўртасида тузиладиган алоҳида шартнома асосида, Буюртмада кўрсатилган Товарнинг бошланғич маълумотлари билан мувофиқликда амалга оширилади.

1.3. Индивидуал шартлар бўйича тўловлар Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида амалга оширилади ва қўлланиладиган солиқлар ҳисобга олинган ҳолда кўрсатилади.

1.4. Индивидуал шартлар бўйича барча Тўловлар Якуний харидор томонидан тўлов терминаллари, банклар кассалари, тўлов тизимларидан фойдаланиб, пул воситаларини кўчириш ёки VENDOO томонидан ўрнатилган ва ҳар қандай усул – электрон почта, СМС, VENDOO сайтида тегишли ахборотни жойлаштириш ва ҳ.к. йўл орқали Якуний харидор эътиборига етказилган ҳар қандай бошқа усул билан амалга оширилади.

1.5. Якуний харидор пул маблағларининг VENDOO  ҳисобига келиб тушган санаси тўловни амалга ошириш санаси ҳисобланади.

1.5. Тўловларни тўлаш Якуний харидор томонидан Товар Якуний харидор томонидан ҳақиқатан ҳам фойдаланишидан қатъий назар амалга оширилади.

 

2. ТОВАРНИ УЗАТИШ ВА УНГА КАФОЛАТЛИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

 

2.1. Якуний харидор Индивидуал шартларни имзолар экан, Товар тўғрисидаги тўла ва ишончли маълумотни тақдим этиш, Товарни узатиш ва/ёки етказиб бериш, Товарга нисбатан ҳар қандай эътирозларни қабул қилиш, шунингдек Товарга кафолатли хизмат кўрсатиш VENDOO топшириғига кўра Сотувчи томонидан амалга оширилиши тўғрисида хабардор этилганлигини тасдиқлайди.

2..2 Якуний харидор томонидан Буюртмада белгиланган манзил ва муддатлар бўйича Товарни узатиш ва/ёки етказиб бериш, шунингдек Товардан фойдаланиш учун зарур бўлган ҳужжатларни (кафолат ҳужттларини ҳам қўшган ҳолда) Якуний харидорга тақдим этиш VENDOO  топшириғига кўра Сотувчи томонидан амалга оширилади.

2.3. Товарни узатиш ва/ёки етказиб бериш тугаганидан сўнг, Сотувчи ва Якуний харидор, VENDOO томонидан Товарни топшириш ва/ёки етказиб бериш бўйича мажбуриятларини бажарганлигининг далолати бўлиб хизмат қиладиган, шунингдек Товар Сотувчи томонидан Якуний харидорга топширилганлиги ва/ёки етказиб берилганлигини тасдиқлайдиган Буюртманинг 4-Қисмини имзолайди. Якуний харидор томонидан Буюртма 4-Қисмининг имзоланиши санасидан бошлаб, Якуний харидор товарни қабул қилиш-топшириш  муддатлари масалалари бўйича қандайдир талаблар ёки эътирозларни билдириш ҳуқуқига эга эмас.

2.4. Якуний харидор томонидан Буюртма 4-Қисми имзоланганидан сўнг, Товарнинг йўқотилиши, нобуд бўлиши ёки ўғирланиши билан боғлиқ барча таваккаллар VENDOO дан Якуний харидорга ўтади.

2.5 Товарнинг бирор-бир нуқсонлари ёки номувофиқликлари пайқалганлиги ҳолатида, Якуний харидор VENDOO  топшириғига кўра Товарга нисбатан ҳар қандай эътирозларни қабул қиладиган ва ишлаб чиқарувчи томонидан тайинланган кафолатли муддат давомида, унинг йўқлиги ҳолатида эса Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан ўрнатилган тартибда Индивидуал шартларда кўрсатилган реквизитлар бўйича унга кафолатли хизмат кўрсатишни амалга оширишга вакил қилинган Сотувчига мурожаат қилади.

2.6 Якуний харидорнинг Сотувчи олдига Товар учун келмаслиги ёки ўз вақтида келмаслиги, шунингдек Сотувчи томонидан етказиб берилган Товарни олишни рад этиши Якуний харидорнинг Индивидуал шартларни бажаришдан бир томонлама бош тортишини билдирадики, бу ўз ортидан Индивидуал шартларнинг тўхташини келтириб чиқаради.

3. ТОВАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

3.1. Якуний харидор Муддат давомида Товардан фақат функционал кўзда тутилган мақсадларда, унинг фойдаланиш қоидаларига (агар шундай қоидалар бўлса) мувофиқ   ишлатиш, шунингдек Товарни иш ва тўла функционал ҳолатда тутиб туриш мажбуриятини олади.

3.2. Якуний харидорга Муддат давомида қуйидагилар тақиқланади:

3.2.1. Товарни VENDOO нинг олдиндан  ёзма розилигини олмасдан ижарага/суб-ижарага (вақтинча фойдаланиш) бериш;

3.2.2. Товарни бошқа шахсларга бегоналаштириш, текин фойдаланишга бериш, гаровга тақдим этиш, хўжалик юритувчи субъектлар устав фондига (капитал) бадал сифатида киритиш ёки Товардан бошқа тарзда фойдаланиш;

3.2.3. Товардан тадбиркорлик мақсадларида фойдаланиш;

3.2.4. Товардан Ўзбекистон Республикасида тақиқланган фаолият турини амалга ошириш учун, шунингдек Товардан фойдаланиш қоидаларига (агар шундай қоидалар бўлса) зид келадиган тартибда фойдаланиш.

 

3.3. Товарнинг Муддат давомида сақланиши Якуний харидор томонидан таъминланади.

 

3.4. Товар Якуний харидор айбига кўра зарарланган ҳолатда, Якуний харидор ўз ҳисобидан товарни тиклаш ва уни тўла ишчи ва функционал ҳолатда тутиб туриш мажбуриятини олади. Мазкур ҳолатда, Индивидуал шартлар ўзгармай қолади, Якуний харидор эса Тўловлар графига билан мувофиқликда тўлашни давом эттиради. Якуний харидор айбига кўра Товарга зиён етиши ва/ёки йўқ қилиниши Якуний харидорни Тўловлар графиги билан мувофиқ равишда Тўловларни амалга ошириш мажбуриятидан озод қилмайди.

3.5. VENDOO Муддат давомида исталган вақтда якуний харидордан унинг молиявий ва мулкий ҳолатига, Тўловларни тўлаш истиқболлари, Товар ҳолати, шунингдек Индивидул шартлар мавзусига тегишли қисмида учинчи шахслар билан ўзаро муносабатларга тегишли  маълумот ва ҳужжатларни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Якуний харидор VENDOO ёзма ёки электрон сўровини олган санадан бошлаб 3 (уч) иш куни давомида VENDOO сўровида кўрсатилган маълумот ва ҳужжатларни VENDOO га тақдим этиши шарт.

3.6. Якуний харидор Товардан фойдаланиш ва/ёки Якуний харидорнинг Тўловларни ўз вақтида тўлаш қобилиятига сезиларли таъсир кўрсатадиган барча вазиятлар тўғрисида бу каби вазиятлар пайдо бўлган санадан бошлаб, 3 (уч) иш куни давомида хабар қилиши шарт.

3.7. VENDOO Якуний харидорнинг молиявий аҳволини текшириш, шунингдек Товар турган жой ва унинг ҳолатини текшириш ва Якуний харидор томонидан Муддат давомида Индивидуал шартлар бўйича ўзига олган мажбуриятларниннг бажарилишини назорат қилиш ҳуқуқига эга.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

 

4.1. Умумий қоидалар ва шартлар билан мувофиқликда VENDOO қуйидагиларни ўз зиммасига олади:

4.1.1. Якуний харидор кўрсатмаси бўйича Сотувчидан товарни сотиб олиши;

 

4.1.2. Сотувчи билан шартномада Сотувчи Якуний харидорга Товар тўғрисида тўла ва ишончли маълумотни тақдим этиш, Товарга нисбатан ҳар қандай даъволарни қабул қилиш ва VENDOO топшириғига кўра Товарга кафолатли хизмат кўрсатишни амалга ошириши мажбуриятини кўзда тутиш.

 

4.2. Умумий қоидалар ва шартлар билан мувофиқликда, VENDOO қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.2.1. Индивидуал шартларда кўрсатилган ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини Якуний харидорнинг розилигини олиш заруриятисиз, жумладан, аммо бу билан чекланиб қолмасдан, Товарга мулк ҳуқуқини учинчи шахсларга беришга VENDOO ҳуқуқи. Бу каби топшириш ҳолатида Якуний харидор мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 5-бўлими томонидан белгиланган ҳажмда унинг шахсий маълумтоларига янги кредитор томонидан ишлов берилишига ўз розилигини беради;

4.2.2. Товардан фойдаланишнинг тартиби, шунингдек мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 3-бобида белгиланган тартибда Якуний харидорнинг молиявий ҳолати устидан назоратни амалга ошириш;

4.2.3. Якуний харидорга мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 3.5-банди томонидан белгиланган тартибда маълумот ва ҳужжатларни  тақдим этиш ҳақида сўровлар жўнатиш;

4.2.4. Агар Якуний харидор Тўловлар графиги бўйича ҳар қандай Тўловнинг тўланишини  30 (ўттиз) календар кунидан кўп кечиктирса Мазкур Шартномани бажаришдан воз кечиш. Бунда Якуний харидор Товарга эгалик қилган ва фойдаланган вақт учун киритилган сумма Якуний харидорга қайтарилмайди.

4.3. Умумий қоидалар ва шартларга мувофиқ, Якуний харидор қуйидаги мажбуриятларга эга:

4.3.1. Товарни қабул қилиш, шунингдек унинг бутунлиги, яроқлилиги, буюртма қилинган миқдорга, сифатга ва ассортиментга мувофиқлигини кўриб чиқиш. Тегишли сифатга эга бўлмаган ёки буюртма қилинган миқдорга мос келмаган Товарни пайқаган ҳолатда, дарҳол унинг қайтарилишини амалга ошириш;

4.3.2. Товарни фақат унинг функционал мақсадлари, фойдаланиш қоидаларига (агар шу кабилар мавжуд бўлса) мувофиқ ишлатиш, шунингдек Товарни ишчи ва тўла функционал ҳолатда тутиб туриш;

4.3.3. Тўловларни қатъиян Индивидуал шартларда келтирилган Тўловлар графигига мувофиқ тўлаш;

4.3.4. VENDOO сўровига кўра мазкур Умумиий шартларнинг 3.5-моддаси билан белгиланган тартибда VENDOO га маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш;

4.3.5. Ўз тўлов мажбуриятларини бузган тақдирда, VENDOO нинг биринчи талабига кўра Товарни тегишли ишчи ва тўла функционал ҳолатда, кўзга кўринарли ёмонлашиш ва/ёки ўзгартирилмаган,  нормал ейилиш ҳисобга олинган ҳолатда унга тегишли барча ҳужжатлар ва ўрамлар (тарани) илова қилиниб, дарҳол қайтариш;

4.3.6. VENDOO  сайтида Якуний харидорлар учун хабарлар ёки билдиргиларни ва/ёки СМС-хабарлар орқали Якуний харидор телефон рақамига жўнатиладиган ва/ёки электрон хабарларни кузатиб бориш;

4.3.7. Муддат давомида VENDOO дан ва/ёки Сотувчидан олинган Товарга тегишли барча ҳужжатлар ва бутловчиларни, шунингдек  Товар ўрамини (тарани) сақлаш;

4.3.8. Бир марталик СМС-верификация воситасида ўз банк картасидан Индивидуал шартлар бўйича барча тегишли тўловларнинг ечилишини тасдиқлаш.

4.4. Умумий қоидалар ва шартларга мувофиқ, Якуний харидор қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Тегишли сифатдаги Товар топширилишини талаб қилиш;

4.4.2. Якуний харидор томонидан Товар олинганидан сўнг пайқалган Товарнинг камчиликлари ва нуқсонларига нисбатан даъволар тақдим қилиш;

4.4.3. Индивидуал шартлар томонидан кўзда тутилган Тўловларнинг барчасини ёки бир қисми тўловини муддатидан олдин амалга ошириш.

5.0. МАЪЛУМОТЛАР ТЎПЛАШ

5.1. Якуний харидор томонидан жорий ва келгуси мажбуриятларни бажаришни назорат ва прогноз қилиш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Қонунчилигига мувофиқ, VENDOO, Якуний харидорнинг шахсий маълумотларини ҳам қўшган ҳолда, ҳар қандай имкониятли манбалардан Якуний харидорга тегишли ҳар қандай маълумотни йиғиш ва сақлаш ҳуқуқига эга.

5.2. Мазкур билан Якуний харидор, Якуний харидорнинг махсус шахсий маълумотларини ҳам қўшган ҳолда (“Шахсий маълумотлар”), Индивидуал шартлар мақсадларида, айнан эса VENDOO  ва Якуний харидорнинг Индивидуал шартлар бўйича мажбуриятларини назорат ва прогноз қилиш, Якуний харидорнинг молиявий ва мулкий ҳолатини текшириш, Якуний харидорнинг учинчи шахслар билан Индивидуал шартлар мавзусига тегишли қисми бўйича ўзаро муносабатларини, шунингдек VENDOO томонидан статистик ва/ёки маркетинг тадқиқотлари ўтказиш ва/ёки Якуний харидорни VENDOO ва VENDOO ҳамкорларининг янги маҳсулотлари/хизматлари тўғрисида хабардор қилиш учун  Якуний харидорнинг ҳар қандай шахсий маълумотларига ишлов беришга розилик беради.

5.3. Шахсий маълумотларга ишлов бериш ҳар қандай манбадан тўплаш, сақлаш, тизимлаштириш, ўзгартириш, тўлдириш, фойдаланиш, тақдим этиш, тарқатиш, топшириш (жумладан тарнсчегаравий топшириш), шахссизлантириш ва йўқ қилишни ўз ичига олади.

5.4. Якуний харидор VENDOO га VENDOO қарорига кўра Ўзбекистон қонунчилиги доирасида исталган манбадан ва исталган миқдорда исталган вақтда Якуний харидорга тегишли ҳар қандай маълумотга сўров бериш (жумладан шахсий маълумотларни ҳам) ҳуқуқини беради. Мазкур маълумот танишиш, солиштириш, текшириш, таҳлил қилиш, сақлаш, топшириш (Ўзбекистон Республикаси ва унинг чегарасидан ташқарида), қонуний ва/ёки шартномавий мажбуриятларни бажариш мақсадларида сўралади.

5.5. Якуний харидор Шахсий маълумотларга ишлов бериш VENDOO, аффилланган шахслар, VENDOO ҳуқуқий меросхўрлари ёки VENDOO номидан вакил қилинган бошқа ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида, ҳам ундан ташқарида, жумладан шахсий маълумотларга автоматик ишлов бериш воситаларидан фойдаланиб, амалга оширилишига ўз розилигини беради.

5.6 Индивидуал шартларни бажариш мақсадларида Якуний харидор телефон қўнғироқлари, СМС-хабарлар ва/ёки электрон хатлар жўнатишни ҳам қўшган ҳолда,  у билан алоқани ҳар қандай усул билан тутиб туриш учун ўзининг контакт маълумотларидан фойдаланишга ўз розилигини беради.

5.7. Индивидуал шартларни имзолар экан, Якуний харидор VENDOO  томонидан VENDOO  ходимлари иишини баҳолашни ўтказиш учун, шунингдек баҳсли ҳолатлар пайдо бўлганида, унинг VENDOO  билан телефон суҳбатлари ёзиб олинишига розилик беради.

6. ИНДИВИДУАЛ ШАРТЛАР МУДДАТИ ВА УЛАРНИ ТЎХТАТИШНИНГ ТАРТИБИ

6.1. Индивидуал шартлар улар имзоланган пайтдан бошлаб кучга киради ва Томонлар тарафидан ўз мажбуриятлари тўла бажарилгунча амал қилади.

6.2. Индивидуал шартлар иккала Томоннинг ўзаро розилиги бўйича муддатидан олдин тўхтатилиши мумкин.

 

6.3. VENDOO қуйида келтирилган ҳолатдарда Якуний харидордан товарни талаб қилиш билан Индивидуал шартларни бажаришдан воз кечиш ҳуқуқига эга. Бажаришдан шу каби воз кечилган ҳолатда, Индивидуал шартлар VENDOO томонидан Якуний харидорга ёзма ёки электрон билдирги юборилган пайтдан бошлаб, тўхтатилган деб ҳисобланади.

 

6.3.1. Агар Якуни харидор Товардан Индивидуал шартларни ёки Товарнинг функционал мақсадларини жиддий бузиш билан фойдаланса;

 

6.3.2. Агар Якуний харидор ҳар қандай Тўловларни киритиш муддатини 30 (ўттиз) календар кунидан кўп бузза;

 

6.3.3. Якуний харидорнинг тўловга қобилиятсизлиги ёки шу каби хафвнинг юзага келса;

 

6.3.4. Якуний харидорнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига доимий яшаши учун кўчиб кетиши ёки шу турдаги вазият белгилари пайдо бўлса;

 

6.3.5. Агар Ягона харидорга нисбатан жиноий иш қўзғатилса ёки унинг мулки қарзни қоплашни таъминлаш учун хатланса (бу Товарга тегишли ёки тегишли эмаслигидан қатъий назар) ёки Якуний харидорни қамоққа олиш тўғрисида суд ҳужжати, жумладан озодликдан маҳрум қилиш ҳукми бўлса;

 

6.3.6. Якуний харидорнинг Индивидуал шартларни бажаришини бундан буён давом эттиришнинг имкониятини мустасно этадиган жиноят содир этгани учун жазолангани ҳолатида;

 

6.3.7. Якуний харидорнинг дом-дараксиз кетгани тан олиниши.

 

6.4. Якуний харидорнинг мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 6.3-банди билан мувофиқликда талаб қилинадиган Товарни қайтиришдан ва мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 7.2-банди билан мувофиқликда пеняларни тўлашдан бош тортган ҳолатда,  VENDOO  мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 9.1-бандига риоя қилиш заруриятисиз, даъво аризаси билан тегишли суд органига мурожаат қилишга ҳақли. Бундай ҳолатда Товарни қайтариш талаби билан боғлиқ харажатлар, Якуний харидор томонидан тўла ҳажмда қопланиши шарт.

6.5. Индивидуал шартларнинг юқорида келтирилган 6.2 – ва 6.3- бандларига мувофиқ муддатидан олдин тўхтатилишида, томонлар Якуний харидор томонидан ҳақиқатан амалга оширилган Тўловларни солиштиришни амалга оширади ва Якуний харидор солиштириш далолатномаси имзоланган санадан бошлаб, 5 (беш) иш куни мобайнида Товардан амалда фойдаланган вақти учун киритилмаган Тўловларни тўлашни амалга оширади. Якуний харидор томонидан Индивидуал шартлар тўхтатилгунча ҳақиқатан ҳам амалга оширилган тўловлар қайтарилмайди, Якуний харидор томонидан аванс сифатида киритилган Тўловлар бундан истисно.

 

7. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

 

7.1. Томонлар Индивидуал шартларни бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганликлари ёки тегишли равишда бажармаганликлари учун мазкур бобда кўзда тутилган жавобгарликка эга бўлишади.

7.2. Тўловлар графиги томонидан кўзда тутилган Тўловларни ва Индивидуал шартлар бўйича тўланиши керак бўлган ҳар қандай бошқа тўловлар киритишнинг муддатлари бузилганлиги учун VENDOO Якуни харидордан кечикишнинг ҳар бир куни учун амалга оширилмаган ёки кечиктирилган тўловнинг суммасидан 1% (бир фоиз) ҳажмида пеня, аммо Тўловлар графиги томонидан кўзда тутилган умумий Тўловларнинг 50% (эллик фоиз) дан кўп эмас, шунингдек кечикишнинг ҳар 7 (етти)  куни учун 45 (қирқ беш) минг ўзбек сўми ҳажмида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

7.3. Мазкур Умумий қоидалар ва шартларнинг 6.3-бандида кўзда тутилган ҳолатда Товарни қайтариш муддатини, Товар ва унинг ўрамига тегишли ҳужжатларнинг сақланишининг таъминланишини бузганлик учун VENDOO Якуний харидордан Тўловлар графиги томонидан кўзда тутилган барча Тўловларнинг умумий суммасидан 10% (ўн) фоиз ўлчамда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

7.4. Ўзи, ўз молиявий ва мулкий ҳолати тўғрисида ёлғон, тўла бўлмаган ва/ёки ишончли бўлмаган маълумотларни тақдим этганлиги учун VENDOO  Якуний харидордан Тўловлар графигида кўзда тутилган барча Тўловларнинг умумий суммасидан  30% (ўттиз фоиз) ҳажмида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

7.5. VENDOO Якуний харидор томонидан аванс сифатида киритилган Тўловлар суммасидан  ўзига тегишли  жарималар/пенялар суммасини ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

7.6. VENDOO  томонидан мазкур Умумий қоидалар ва шартларнингш 4.1-бандида кўзда тутилган мажбуриятлар бузилгани учун, Якуний харидор VENDOO дан Тўловлар графиги томонидан кўзда тутилган барча тўловларнинг умумий суммасидан 10% (ўн) фоиз ҳажмида жарима тўлашни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.7. Пеня ва/ёки жарима тўлаш Томонларни Индивидуал шартлар бўйича мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

 

8. ТЕГИШЛИ СИФАТГА ЭГА БЎЛМАГАН ТОВАРНИ ҚАЙТАРИШ

8.1. Якуний харидор Товар олинганидан пайтдан бошлаб, 48 (қирқ саккиз) соат ичида тегишли сифатга эга бўлмаган товарни, Товар ўрами (тара) бутун ва зарарланмаган ва Товарга тегишли барча ҳужжатлар ва бутловчилар илова қилинганлиги шарти билан, Тўловлар ва/ёки бирор-бир жарима чораларисиз VENDOO га қайтириш ҳуқуқига эга.

 

8.2. Тегишли сифатга эга бўлмаган Товар  Товар Якуний харидор томонидан 48 (қирқ саккиз) соат ўтганидан сўнг қайтарилган ҳолатда, VENDOO Якуний харидордан киритилмаган Тўловларнинг умумий суммасини ундириш ҳуқуқига эга. Бунда, Якуний харидор Товарга эгалик қилган ва фойдаланган давр учун киритилган Тўловлар суммаси Якуний харидорга қайтирилмайди.

 

9. БАҲСЛАРНИ ЕЧИШНИНГ ТАРТИБИ

 

9.1. Индивидуал шартлардан ёки у билан боғлиқ келиб чиқиши мумкин баҳслар ва қарама-қаршиликларни Томонлар Томонлардан бири тарафидан баҳс юзага келгани тўғрисида билдирган санадан бошлаб, 30 иш куни мобайнида ўзаро музокаралар йўли билан ечишга интилишади.

9.2. Баҳсни тинч йўл билан тартибга солишнинг имконияти бўлмаган ҳолатда, мазкур баҳс VENDOO давлат рўйхатидан ўтган жой бўйича Ўзбекистон Республикасининг тегишли  Фуқаролик судида якуний ҳал этилади.

10. ФОРС-МАЖОР

 

10.1. Томонлар Индивидуал шартлар бўйича мажбуриятлардан, агар унининг бажарилмаслиги енгиб бўлмайдиган куч шароитлари (форс-мажор), яъни табиат ҳолатлари (зилзилалар, кўчкилар, довуллар, қурғоқчиликлар ва ҳ.к.) ёки ижтимоий-иқтисодий вазиятларда (уруш, қамал ҳолати, давлат манфаатлари учун импорт ва экспортга тақиқлар ва бошқалар), шунингдек Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра форс-мажорли деб тан олинадиган бошқа ҳолатлар томонидан, Томонларнинг иродаси ва ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган, мазкур туфайли улар Индивидуал шартлар бўйича қабул қилинган мажбуриятларни бажара олмайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кўзда тутилмаган  мазкур шароитларда Индивидуал шартлар бўйича мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажарилмагани учун жавобгарликдан озод этиладилар.

 

10.2. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари юзага келган ҳолатда Индивидуал шартларда кўзда тутилган мажбуриятларни бажариш бўйича ўрнатилган муддатлар унинг давомида енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) вазиятлари амал қиладиган  муддатга ўтказилади.

 

10.3. Форс-мажор ҳолатлари келтириб чиқарган Индивидуал шартлар бўйича мажбуриятлар бажарилишининг имкониятсизлиги яратилган Томон  бошқа томонни юқорида кўрсатилган ҳолатлар бошланган ва тугаган пайтдан бошлаб, 3 (уч) иш кунидан кечга қолмасдан ёзма равишда хабардор қилиши шарт.

11. БОШҚА ҚОИДАЛАР

 

11.1. Умумий қоидалар ва шартлар ҳамда Индивидуал шартлар билан бевосита тартибга солинмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тартибга солинади.

 

11.2. Якуний харидор, фақат VENDOOнинг дастлабки розилиги олиниши шарти билангина, Индивидуал шартлар бўйича ҳуқуқлар ва мажбуриятларни ён беришга ҳақли.

 

11.3. Агар Индивидуал шартлар қоидаларининг исталган бири ҳақиқий эмас, ноқонуний ёки қўлланадиган қонунчиликка мувофиқ юридик кучга эмас деб тан олинса, Индивидуал шартларнинг қолган барча қоидалари тўлиқ кучини сақлаб қолади ва амал қилади. Бу ҳолда Томонлар ҳақиқий эмас, ноқонуний ёки амалга ошириб бўлмайдиган деб тан олинган қоидани ўзаро мақбул бўлган ҳуқуқий, қонуний ёки юридик кучга эга ҳамда ҳақиқий бўлмаган, ноқонуний ёки қонуний кучга эга бўлмаган қоидага руҳияти ва мақсадлари бўйича  имкони борича яқин бўлган қоида билан алмаштиришлари шарт.

 

11.4. Паспорт тафсилотлари, почта манзили (прописка манзили), телефон қарамлари ва бошқа реквизитлари ўзгарган тақдирда, Якуний харидор 3 (уч) иш кунидан кечиктирмасдан бу ҳақда VENDOO ни ўзгартириш мажбуриятини олади.

  • %D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%
  • %D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%
Hamkorlik: